• Het Bestuur van de Ulftse Avondvierdaagse is in de Popzaal op het DRU Industriepark te bereiken onder mobiel nummer 06 – 510 17 001
 • De deelname geschiedt vrijwillig en is geheel op eigen risico.
 • Elk parcours dient zonder onderbreking te worden afgelegd. Rust is alleen toegestaan, wanneer de omstandigheden dit eisen (b.v. als EHBO-hulp nodig is).
 • De deelnemers moeten zich nauwgezet aan de route houden en zich in natuurgebieden niet buiten de wegen en paden te begeven; gebruikmaking van voertuigen, gearmd lopen of steunen op een ander is niet geoorloofd.
 • De start- en controlekaart dient zonodig getoond te worden aan de met de organisatie belaste personen. De start- en controlekaart is strikt persoonlijk. Het laten stempelen van meerdere kaarten door één persoon is niet toegestaan.
 • De verkeersregels R.V.V. 1990(Reglement van verkeersregels en verkeerstekens) zijnde die voor onbespannen wagens dienen in acht te worden genomen.
 • Echter dienen alle wandelaars, zowel groepen als individuelen, binnen en buiten de bebouwde kom aan de rechterkant van de weg te lopen.
 • De centrale post van de EHBO is ingericht in het Ouhr lokaal op het DRU Industriepark. De EHBO is geen vervoersdienst. Derhalve worden wandelaars die door de EHBO zijn geholpen, niet door de EHBO’ers naar de groep terug gebracht. De EHBO’ers mogen hun post niet verlaten! De leider/leidster dient ervoor te zorgen dat de wandelaars weer bij de groep komen.
 • De leider/leidster van elke groep is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn/haar leiding aan de tochten deelnemen.
 • De leider/leidster van elke groep is verantwoordelijk voor de startkaart en de rugnummers. Deze moeten aan het einde van elke tocht bij het startbureau ( in de Popzaal), onbeschadigd, worden ingeleverd.
 • Passeren op bruggen of in wegbochten is verboden.
 • De jury kan op alle punten aanwezig zijn voor de beoordeling, ook op binnenwegen.
 • Het bij zich hebben, alsook het gebruiken van alcoholische dranken, tijdens de wandeling is ten strengste verboden.
 • Gedurende de wandeltochten mogen niet meer dan 10% uitvallers per groep voorkomen. Anders ontloopt men de kans op een prijs.
 • Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars of controleurs dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. De organisatie rekent op uw eigen verkeersinzicht. Bepaalde oversteekplaatsen zullen met hulp van verkeersregelaars worden beveiligd. Met uitzondering van bospaden, afzettingen e.d. staan alle wegen open voor het openbaar verkeer en blijft de reeds vermelde Wegenverkeerswet van toepassing.
 • De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongevallen, ziekten, diefstallen of andere ongemakken, die de deelnemers of verzorgers kunnen overkomen, ongeacht de oorzaak.
 • Ieder, die aan deze tochten deelneemt, onderwerpt zich aan alle in het reglement voorkomende bepalingen.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.